Interstitiële longziekten (sarcoïdose)

Interstitiële longziekten (Engelse naam: Interstitial Lung Diseases (ILD)) is een verzamelnaam voor een brede groep aandoeningen die over het algemeen beide longen diffuus aantast.

Eigenlijk is de naam niet helemaal juist: het interstitium (tussenruimte) is de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten, maar interstitiële longziekten beperken zich niet alleen tot deze ruimte. Ook de bloedvaten en longblaasjes zelf alsmede de longvliezen en de luchtwegen kunnen zijn aangedaan. Vaak wordt daarom ook wel de term diffuse longziekten gebruikt. Een voorbeeld van een interstitiële longziekte is Sarcoïdose. 

Indeling interstitiële longziekten

De interstitiële longziekten worden globaal onderverdeeld in 2 groepen:

  1. Interstitiële longziekten met een bekende oorzaak. 
    Een bekende oorzaak is de inhalatie van prikkelende stoffen, vaak beroepsmatig. Voorbeelden zijn de inhalatie van asbest, silica, talk, veren of schimmels. Tevens kunnen bepaalde medicijnen leiden tot beschadiging van het longweefsel. Er zijn ook interstitiële longafwijkingen geassocieerd met onderliggende ziekten zoals bijvoorbeeld sclerodermie of reumatoïde artritis.
  2. Interstitiële longziekten waarvan de oorzaak niet duidelijk is.
    De groep van interstitiële longafwijkingen met onbekende oorzaak omvat onder andere ziekten als sarcoïdose en diverse vormen van longfibrose.

Symptomen

Het belangrijkste symptoom bij al deze ziektebeelden is kortademigheid. Omdat dit een zeer algemeen symptoom is, wordt de diagnose vaak pas laat gesteld. Verder komt een droge hoest vaak voor.

Diagnostiek

Bij verdenking op een interstitiële longziekte is meestal aanvullende diagnostiek noodzakelijk, zoals een longfoto (X-thorax), CT-scan van de longen, longfunctie -en bloedonderzoek. Voor de uiteindelijke diagnose is vaak zelfs het verkrijgen van weefsel nodig. Meestal is een longbiopt middels VATS (Video Assisted Thoracic Surgery, een kijkoperatie) de daarvoor gebruikte methode, soms is een bronchoscopie (met een flexibel slangetje in de longen kijken) voldoende.

De longartsen in Franciscus Vlietland hebben maandelijks een multidisciplinair overleg met experts uit het Erasmus MC te Rotterdam over patiënten met een interstitiële longziekte om de diagnose en therapie te bevestigen.

Afdelingen