Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Franciscus Gasthuis & Vlietland houdt toezicht op het algemene beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in Franciscus Gasthuis & Vlietland. In het reglement beschrijft de Raad van Toezicht de verschillende aandachtsgebieden en hoe de Raad van Toezicht te werk gaat.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 onafhankelijke leden. Conform de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code en het reglement van de Raad van Toezicht staat in de profielschets beschreven hoe bij de samenstelling van de Raad van Toezicht rekening gehouden wordt met algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring, affiniteit met de doelstelling van beide ziekenhuizen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Voor inzage in de statuten kunt u contact opnemen met de secretaris Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht van Franciscus Gasthuis & Vlietland bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • De heer mr. H.J.A. Knijff, voorzitter
  • De heer drs. J. de Jonge, lid
  • Mevrouw W. de Mooij, lid
  • De heer mr. M. Unck, lid
  • Mevrouw drs. M.G. Wats, lid
  • Mevrouw drs. J.A. van Wijngaarden, lid

Bij de bezoldiging van de bestuurders wordt uitgegaan van de wettelijke regelgeving op dit gebied (zogenoemde WNT-normering).