Doorgaan naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek Kindergeneeskunde

Het wetenschappelijk onderzoek bij de Kindergeneeskunde richt zich vooral op infecties, ontsteking, antibioticagebruik en chronische luchtwegaandoeningen zoals astma. Tevens wordt veel onderzoek verricht rondom prematuriteit; de neonatologische post-IC/high care is een speerpunt en participeert ook in BeterKeten. Er wordt samengewerkt met universitaire centra en omliggende ziekenhuizen. Veel studies zijn zelf-geïnitieerd, verder is er deelname aan grotere nationale- en internationale multicenter onderzoeken. Er zijn momenteel 2 promovendi werkzaam en jaarlijks lopen een of meerdere medisch studenten een master wetenschappelijke stage.

1. Astma en luchtwegklachten op oudere leeftijd (niet neonataal) 

1.1 Breathe studie: Bronchovaxom in adolescents and adults with asthma. (Preventing asthma- exacerbations by active reprogramming of the common mucosal immune response: a clinical and laboratory study).

Dubbelblinde RCT naar het effect van immuunstimulantia op klinische, microbiologische en immunologische parameters bij mensen met ongecontroleerd astma. Tevens onderzoek naar immunologische dynamiek en interactie virus/immuuncellen bij astma-exacerbaties.

Start 2016, einde verwacht 2019

Hoofdonderzoekers: Dr. G.A. Tramper, kinderarts, Dr. G.J. Braunstahl, longarts, Prof. R. Hendriks, laboratorium longziekten Erasmus MC, Drs. G. de Boer, promovenda. Kijk ook op www.breathestudie.nl 

2. Optimaal antibioticagebruik en antibiotic stewardship, infectiediagnostiek  

2.1 RAIN-studie: Reducation of intravenous antibiotics in neonates. (Intravenous-to-oral antibiotic switch therapy for suspected neonatal infections: clinical efficacy, safety and cost-effectiveness).

Gerandomiseerde multi-center non-inferiority studie welke orale switch therapie na 48 uur vergelijkt met volledige iv behandeling (7 dagen totale behandelduur). Eindpunten non-inferioriteit, farmacokinetiek, doelmatigheid, diagnostiek.16 centra in Nederland.

Start 2017, einde verwacht 2020

Hoofdonderzoekers: Dr. G.A. Tramper, kinderarts, Dr. R. Kornelisse, kinderarts-neonatoloog Erasmus MC-Sophia, Prof. Dr. I Reiss, neonatoloog Erasmus MC, Drs. F. Keij, promovenda
Lokale hoofdonderzoeker: Drs. A. Kamerbeek, kinderarts-neonatoloog
Kijk ook op www.rainstudie.nl 

2.2 Antibiotic stewardship in de kindergeneeskunde

Analyse van antibioticagebruik binnen de kindergeneeskunde over tijd in een tweedelijns setting.

Start 2016, geen einde

Hoofdonderzoeker: Dr. G.A. Tramper, kinderarts, Drs. L. Quaak, medisch student, Drs. E. Cove, medisch student, vacature medisch student voor stage (antibioticagebruik pneumonie)

2.3 STRAP-studie: Study to reduce antibiotic prescriptions in pneumonia.

Introductie van beslisregel om antibioticavoorschriften voor pneumonie te verminderen. Voor- en nameting. Inclusie van patiënten met koorts en verdenking pneumonie op SEH, polikliniek of afdeling.

Start 2016, einde 2018

Sponsor: Erasmus MC, Dr. R. Oostenbrink
Lokale hoofdonderzoeker: Dr. G.A. Tramper, kinderarts

2.4 Perform-studie: Personalised Risk assessment in Febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union.

Horizon2020 project. Het verbeteren van de diagnose en management van kinderen met koorts met behulp van een te ontwikkelen eenvoudige diagnostische test die onderscheid maakt tussen bacteriële en virale infecties. Inclusie van patiënten met koorts en bloedafname op SEH.

Start 2017, einde 2020

Sponsor: M. Levin, Imperial London (deelname Franciscus Gasthuis via Radboud UMC)
Lokale hoofdonderzoeker: Dr. G.A. Tramper, kinderarts

3. Neonatologie

3.1 Neoviro studie: Virale kolonisatie en -dynamiek en relatie met luchtwegklachten bij prematuur geboren zuigelingen op de neonatologie afdeling.

Effecten van vroege respiratoire virale infectie op luchtwegproblematiek. Prospectieve studie met regelmatige sampling luchtwegen, vragenlijsten. Add-on vraagstellingen voor cohort worden uitgewerkt (ontwikkeling astmatische klachten, microbioom, longfunctie etc).

Start 2017, einde verwacht 2021

Hoofdonderzoekers: Dr. G.A. Tramper, kinderarts, Drs. T. Dartee, ANIOS Kindergeneeskunde, Drs. K. Thus, AIOS Kindergeneeskunde, Drs. N. Edelbroek, medisch student

3.2 Effect van interhospital transport stabiele prematuren op klinische uitkomsten

Retrospectieve studie naar klinische consequenties van ambulancetransport op vitale parameters premature neonaten.

Start en einde 2016

Hoofdonderzoekers: Dr. G.A. Tramper, kinderarts, Dr. R. Kornelisse, neonatoloog Erasmus MC-Sophia, Drs. S. de Nieuport, medisch student

3.3 IABN study: Immunomodulatory activities of bilirubin in the newborn

Retrospectieve studie naar de relatie tussen serum bilirubine en perifeer bloed lymfocyten. Eventueel uit te breiden naar prospectieve studie naar lymfocytenfunctie.

Start 2016, einde 2016

Hoofdonderzoekers: Dr. G.A. Tramper, kinderarts, Prof. Dr. C van Eijck, chirurg Erasmus MC, Prof. Dr. I Reiss, neonatoloog Erasmus MC, Drs. M. Aziz, medisch student

3.4 RIVAR-studie: Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus.

Het RIVAR-project heeft tot doel om pre- en dysmature zuigelingen extra bescherming te bieden tegen rotavirus infectie. Inclusie van patiënten op de neonatologie afdeling, polikliniek.

Start 2016, einde 2018

Sponsor: Julius Centrum UMC Utrecht. Patricia Bruijning
Lokale hoofdonderzoeker: Dr. G.A. Tramper, kinderarts

3.5 Kleine helden beter af buiten het ziekenhuis?

Evaluatietraject/value based health care follow-up prematuren buiten de ziekenhuissetting.

Beoogde start 2018

Hoofdonderzoekers: Drs. A.K.E. Haringsma, kinderarts-neonatoloog, Dr. Nynke Weisglas-Kuperus, psycholoog Erasmus MC, Abbvie international, Dr. G.A. Tramper, kinderarts, Dr. B. Boxma-de Klerk, klinisch epidemioloog 

3.6 Spoon studie

De invloed van het tijdstip van starten vaste voeding op het gewicht van het kind op latere leeftijd.

Start 2017

Sponsor: AMC. Prof. Dr. H. van Goudoever
Lokale hoofdonderzoeker: Drs. A.K.E. Haringsma, kinderarts-neonatoloog

4. Overige studies

4.1 Laxantia bij functionele buikpijn

Dit onderzoek bekijkt of laxerende therapie bij kinderen met functionele buikpijn een voordeel heeft ten opzichte van placebo. Inclusie van patiënten op de polikliniek.

Start 2017

Sponsor: C. Gijsbers, MDL-arts
Lokale hoofdonderzoeker: Dr. M.W. Schaart, kinderarts MDL

4.2 Bariatrische chirurgie vs. Conservatieve behandeling bij morbide obese Adolescenten trial

RCT met conservatieve en operatieve behandeling morbide obese adolescenten

Hoofdonderzoekers: W. Theel phycisian assistent, F.J.M. Klessens, internist, Dr. H.T.N. Jongejan, kinderarts, Dr. J.A. Apers, bariatrisch chirurg

4.3 Onderzoek naar de variabelen die de effectiviteit van de behandeling van kinderen met obesitas probeert te determineren.

Onderzoek in samenwerking met Centrum voor Gezond Gewicht.

Start 2015

Sponsor: Dr E.L.T van den Akker, Erasmus Universiteit, Centrum Gezond Gewicht.
Lokale hoofdonderzoeker: Dr. H.T.M. Jongejan, kinderarts. Vanaf januari 2018 zal een promovendus vanuit het SKZ betrokken worden bij het onderzoek.

4.4 Brain functioning and attentional processing in adolescent anorexia nervosa: predictors of its differential course (BRAVE).

Onderzoek in samenwerking met de afdeling Kinderpsychiatrie van het Erasmus MC.
Start 2017

Lokale hoofdonderzoeker: Dr H.T.M. Jongejan, kinderarts.

4.5 SEENEZ studie: Assessing the cost-effectiveness of withdrawing growth hormone treatment after mid-puberty in adolescents with idiopathic isolated growth hormone deficiency

De SEENEZ studie bekijkt wat het effect is op eindlengte van het staken van groeihormoonbehandeling in de mid-puberteit als de patient in mid-puberteit een normale oploop van groeihormoon laat zien bij de groeihormoonstimulatietest.

Start 2016

Sponsor: VUmc
Lokale hoofdonderzoek: J.C. van der Heyden, kinderendocrinoloog

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid