Doorgaan naar hoofdinhoud

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de zorgverlener. Zowel u als de zorgverlener hebben op grond van deze wet een aantal rechten en plichten. Volgens deze wet bent u als patiënt de opdrachtgever en moet u kunnen instemmen met een behandeling. Daarom is het van belang dat de zorgverlener u goed informeert over wat er met u aan de hand is, welke behandeling hij of zij u adviseert, wat de eventuele gevolgen en nadelen zijn, en of er alternatieven bestaan.

Op basis van deze informatie kunt u een beslissing nemen. In de wet is ook vastgelegd aan wie de zorgverlener informatie over u mag geven. Bovendien is geregeld wie uw belangen behartigt als u zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen.

U heeft als patiënt onder andere recht op:

 1. Informatie
 2. Toestemming geven voor een behandeling of ingreep
 3. Inzage in uw dossier
 4. Privacy en geheimhouding

1. Recht op informatie
Als u vragen heeft over uw gezondheid, ziekte en/of behandeling, probeert de arts u daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Daarnaast is hij/zij verplicht u goed te informeren wanneer hij u een ingrijpend onderzoek of een ingrijpende behandeling voorstelt. Hij of zij moet u informatie geven over:

 • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling
 • de mogelijke complicaties en risico's van het onderzoek of de behandeling
 • andere mogelijkheden om het doel te bereiken
 • wat u mag verwachten van het onderzoek of de behandeling.

2. Toestemming geven
Een zorgverlener moet u, voordat een ingrijpend onderzoek of ingrijpende behandeling plaatsvindt, om toestemming vragen. Hij of zij mag u pas om toestemming vragen, nadat hij u voldoende heeft voorgelicht over het onderzoek of de behandeling. Dit verzoek om toestemming heet "informed consent". In acute situaties mag de zorgverlener wél zonder uw toestemming handelen.

Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen; dat doen hun ouders of voogd. Bij onderzoek en behandeling van kinderen van 12 tot en met 15 jaar is naast de toestemming van de ouders, ook de toestemming van het kind nodig. U en/of uw kind heeft het recht om een behandeling te weigeren. De behandelaar zal dan in overleg met u en uw kind naar een alternatief zoeken. Kinderen van 16 jaar en ouder worden gelijkgesteld met volwassenen; zij mogen dus voor zichzelf beslissen. Meer informatie is te vinden op de website van Kind en Ziekenhuis.

3. Inzage, kopie, wijzigen of vernietigen dossier
Uw persoonlijke en medische gegevens over de behandeling worden vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het is mogelijk om een kopie van (onderdelen van) uw dossier te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht uw medisch of verpleegkundig dossier in te zien, iets te wijzigen dan wel te vernietigen met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Op de pagina Medisch Dossier op onze website, vindt u hierover meer informatie.

4. Persoonsgegevens en geheimhouding
Voor een juiste en volledige registratie van uw gegevens in ons ziekenhuisinformatiesysteem bent u zelf verantwoordelijk. We vragen u vriendelijk eventuele wijzigingen in uw gegevens (ook tijdens uw opname of behandeling) door te geven bij het Inschrijfbureau op de begane grond op één van onze ziekenhuislocaties Franciscus Gasthuis (Rotterdam) of Franciscus Vlietland (Schiedam).

Registratie van gegevens en WBP
In het kader van uw behandeling geeft u informatie over uzelf aan de behandelend arts en aan andere zorgverleners en ziekenhuismedewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw persoonlijke gegevens (NAW) en de medische gegevens over de behandeling worden vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Deze gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Franciscus Gasthuis & Vlietland draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de WBP op zorgvuldige wijze worden verzameld en verwerkt. Ziekenhuismedewerkers mogen de gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan derden. Zij hebben ten aanzien van deze informatie geheimhoudingsplicht om uw privacy te beschermen. Bescherming van uw gegevens.

De medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland gaan zorgvuldig om met al uw patiëntengegevens. In de praktijk betekent dit dat:

 • uw gegevens niet verloren gaan
 • uw gegevens niet in onbevoegde handen komen.
 • Uw gegevens volledig en betrouwbaar zijn

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Verstrekken aan andere zorgverleners binnen of buiten Franciscus Gasthuis & Vlietland. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan de radioloog worden verstrekt of na ontslag aan uw huisarts. Dit gebeurt standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
 • Gebruik voor waarneming binnen het ziekenhuis.
 • Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
 • Gegevens uit het dossier worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. De behandelend arts moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de GGD.
 • Uw naam en adresgegevens kunnen éénmalig worden gebruikt door het Franciscus Vriendenfonds of Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis om u te benaderen om Vriend (donateur) te worden. Het Franciscus Vriendenfonds en Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis zijn de goede doelen van het ziekenhuis.

Wil de arts uw gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn, dus anoniem worden gebruikt.

Wetenschappelijk onderzoek

Het is mogelijk dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek worden gebruikt. Dit is toegestaan wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon. In de folder ‘Rechten, plichten en bescherming van uw persoonsgegevens' wordt de werking van de WBP toegelicht. Indien voor wetenschappelijk onderzoek herleidbare persoonsgegevens gebruikt worden, wordt altijd eerst om uw toestemming gevraagd.

Toegang door huisartsen in het zorgverlenersportaal

In het zorgverlenersportaal kunnen huisartsen uit de regio de volgende gegevens van u raadplegen:

 • Patiëntinformatie: NAW-gegevens en behandelbeperking
 • Zorgmomenten: afspraken, operaties, opnames en verwijzingen van huisarts
 • Informatie uit het dossier: allergieën, conclusie en beleid, correspondentie, diagnoses en medicatie
 • Uitslagen: klinische chemie, microbiologie, nucleair lab, pathologie en radiologie

De toegang tot het zorgverlenersportaal is beveiligd en toegang wordt alleen toegekend onder strikte voorwaarden.

Wijzigen van gegevens

Als u een wijziging in uw gegevens wilt doorgeven, kunt u dit bij ons Inschrijfbureau melden op één van de ziekenhuislocaties.

Privacy medewerkers

Wij vinden uw privacy en de privacy van onze medewerkers belangrijk. Indien u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis een foto of film maakt waarop een medewerker in beeld is, vraagt u hem of haar dan eerst om toestemming.

Meer informatie over uw rechten en plichten

U heeft als patiënt ook verplichtingen. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft een serie brochures uitgebracht over de rechten en plichten van de patiënt, die kunt u raadplegen via deze website www.npcf.nl.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid