Doorgaan naar hoofdinhoud

Melden van calamiteiten 

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe wij in ons ziekenhuis omgaan met calamiteiten.

Franciscus Gasthuis & Vlietland meldt (mogelijke) calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid (Bron: IGZ).

Soms zijn situaties niet onmiddellijk herkenbaar als calamiteit en zou sprake kunnen zijn van een ernstige complicatie of een calculated risk (een bekend risico van de betreffende behandeling). Bij twijfel daarover wordt een situatie laagdrempelig gemeld als mogelijke calamiteit.

Medisch specialisten doen melding van een (mogelijke) calamiteit bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vraagt vervolgens advies aan de Calamiteitencommissie, die de casus bespreekt met betrokkenen. De Raad van Bestuur beslist op basis daarvan of het gaat om een (mogelijke) calamiteit die gemeld dient te worden aan de IGZ.

Onderzoeken

Franciscus Gasthuis & Vlietland hanteert de beleidsregels van de IGZ voor het melden van calamiteiten. Ziekenhuizen hebben zes weken de tijd om te onderzoeken of een onbedoelde ernstige uitkomst een calamiteit betreft volgens de wettelijke definitie. Indien er sprake is van een onverwacht overlijden is er niet altijd sprake van een evidente calamiteit. In het geval van een evidente calamiteit vindt melding aan de IGZ binnen drie dagen plaats. In andere gevallen wordt eerst een intern onderzoek gestart. Hierbij wordt in de beginfase onderzocht of het gaat om een (mogelijke) calamiteit dan wel een zeer ernstige complicatie. Indien blijkt dat het overlijden mogelijk vermijdbaar was, wordt direct melding aan de IGZ gedaan, ook bij twijfel.

Laagdrempelig melden

Wij vinden het van belang om op het grensvlak van complicaties en calamiteiten casuïstiek laagdrempelig te melden aan de IGZ. Dit leidt er toe dat wij casuïstiek melden voordat deze uitgebreid is geanalyseerd, waarbij wij soms uiteindelijk kunnen concluderen dat er geen sprake was van een calamiteit in de betekenis van de wettelijke definitie. Franciscus Gasthuis & Vlietland stelt zich hierbij transparant en toetsbaar op en overlegt zo nodig laagdrempelig met de IGZ. In alle gevallen wordt een onderzoek gestart, waarbij het doel is om van gebeurtenissen te leren en te verbeteren. Op basis van elk onderzoek worden verbetermaatregelen geformuleerd, waarbij de Raad van Bestuur toeziet op implementatie.

Elke calamiteit melden

Elke situatie die aan de Raad van Bestuur gemeld wordt en waarbij blijkt dat sprake is van een calamiteit, wordt aan de IGZ gemeld. Het aantal mensen dat onverwacht overlijdt, fluctueert. Hierdoor zijn er perioden waarin er meer, maar ook minder meldingen worden gedaan.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid