Doorgaan naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding zorg op afstand

Wat is een consult op afstand en wat zijn de kosten?

Er zijn 3 soorten consulten op afstand:

  • Belconsult (telefonische afspraak)
  • Videoconsult (video afspraak)
  • Schriftelijk consult (vraag via e-mail of chat)

Dit zijn volwaardige afspraken waarin u persoonlijk contact heeft met uw zorgverlener via uw telefoon, tablet of computer. U hoeft hiervoor niet naar het ziekenhuis te komen. 

De kosten voor een consult op afstand zijn gelijk aan de kosten van een polikliniekbezoek en kunnen ten koste gaan van uw eigen risico (dit geldt niet voor patiënten tot 18 jaar). Het bedrag hiervan is afhankelijk van het specialisme en de diagnose en zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Waarom is het bedrag op mijn zorgnota hoog, terwijl mijn consult op afstand maar kort duurde?

In Nederland brengen ziekenhuizen niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk in rekening. Het betalen van ziekenhuiszorg gaat via zogenaamde DBC-zorgproducten. Dit zijn pakketten zorg die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling of zorgvraag. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten van diagnose tot en met de (eventuele) behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen. Meer informatie kunt u hier vinden.

Mogen zorgactiviteiten op afstand geregistreerd worden?

Ja, zorgactiviteiten op afstand mochten al geregistreerd worden sinds 2018. Het ging in eerste instantie om een consult op afstand als herhaalconsult. Dit kan sinds 1 maart 2020 ook ingezet worden voor de eerste polikliniekbezoeken.

Wat zijn de voorwaarden voor het registreren van de verschillende soorten consulten?

Om een telefonisch, video of schriftelijk consult te mogen registreren, moet het consult aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het consult inhoudelijk passen bij het consult dat anders op de polikliniek zou hebben plaatsgevonden. Mocht uw zorgverlener vinden dat er bijvoorbeeld verder onderzoek moet plaatsvinden, dan wordt u alsnog uitgenodigd in het ziekenhuis. Ook stelt de zorgverzekeraar eisen aan de verslaglegging in het medisch dossier.

Het verzetten van een afspraak, uw contact meteen verpleegkundige/secretaresse, of het inspreken van uw voicemail, mag het ziekenhuis bijvoorbeeld niet registreren als consult.

Vragen over uw zorgverzekering

Vergoedt de zorgverzekeraar mijn behandeling bij Franciscus Gasthuis & Vlietland?

Dit hangt af van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het ziekenhuis (zie ook 'Wanneer moet ik zelf (een deel van) mijn zorgkosten betalen?'). Het is daarom belangrijk dat u vóór het bezoek aan het ziekenhuis eerst contact opneemt met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw zorgkosten worden vergoed.

Heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland een contract gesloten met mijn zorgverzekeraar?

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft voor het jaar 2023 een contract gesloten met alle zorgverzekeraars. Bekijk het overzicht.

Voor een aantal selectieve polissen (budgetpolissen) van Zilveren Kruis heeft ons ziekenhuis geen overeenkomst gesloten voor het jaar 2023. 

  • Basis Budget Polis (onderdeel van Zilveren Kruis) ;
  • Principe Polis budget (onderdeel van Zilveren Kruis).

De beperkingen van een budgetpolis gelden niet voor spoedzorg, bevallingen, eerstelijnsdiagnostiek (waaronder laboratoriumonderzoek of röntgenfoto’s aangevraagd door de huisarts) of bij een doorverwijzing door een specialist uit een ander ziekenhuis.

Valt ziekenhuizorg onder de basisverzekering?

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar; het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw verzekeraar. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u wel een bepaald bedrag aan eigen risico per kalenderjaar. De overheid bepaalt wat er in het basispakket is opgenomen. Zorgverzekeraars kunnen echter wel verschillen in de vergoedingen die zij geven en onder welke voorwaarden. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering om zeker te weten of uw zorg onder de basisverzekering valt en hoe hoog de vergoeding is.

Wanneer u twijfelt adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeraar, zodat u achteraf niet met de kosten wordt geconfronteerd.

Hoeveel betaal ik aan eigen risico en wanneer?

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen risico per kalenderjaar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend met de medische kosten die u maakt en is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Hoe hoog uw eigen risico is, hangt af van uw verzekering.

Voor 2023 is het minimale bedrag voor iedereen vanaf 18 jaar 385 euro per jaar. Mogelijk heeft u een verzekering afgesloten met een hoger eigen risico (zodat u een lagere premie betaalt). In dat geval betaalt u in 2023 als eigen risico zelf maximaal een bedrag tussen 385 en 885 euro. Het door u afgesloten bedrag aan eigen risico staat op uw verzekeringspolis. Voor sommige zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. 

Kan ik direct naar het ziekenhuis of is er een verwijzing nodig?

Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen verwijzer zijn. Wilt u zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden dan is dit onverzekerde zorg.

Soms kan er wat onduidelijkheid bestaan over of u een nieuwe verwijsbrief nodig heeft, of dat de oude verwijsbrief nog geldig is. Lees hieronder wanneer u wel of geen nieuwe verwijsbrief nodig heeft:

U heeft een nieuwe verwijsbrief nodig wanneer u:

  • terugkomt voor een aandoening waarvoor de behandeling reeds is afgelopen en u bent terugverwezen naar de huisarts;
  • voor een andere zorgvraag wordt ingestuurd;
  • na een jaar na uitgeven van de verwijsbrief pas een afspraak wil maken bij de specialist.

U heeft géén nieuwe verwijsbrief nodig wanneer u:

  • onder behandeling bent van de specialist, bijvoorbeeld voor jaarlijkse of tweejaarlijkse controles;
  • binnen een vooraf vastgestelde tijdsperiode terugkomt voor dezelfde klacht. 

Vraag in uw gesprek met de specialist naar de vervolgafspraken. Is uw behandeling afgerond en wordt u terugverwezen naar de huisarts? Of mag u bijvoorbeeld terugkomen binnen twee maanden als de klachten niet verminderen? Zo bent u altijd op de hoogte van de gemaakte afspraken, en weet u of u voor een volgend bezoek een nieuwe verwijsbrief nodig heeft.

Wat is onverzekerde zorg en wordt deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Onverzekerde zorg is zorg die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt. U kunt hierbij denken aan plastische chirurgie, mond- en kaakchirurgie en bijzondere tandheelkunde, sommige dermatologische of oogheelkundige behandelingen, sterilisatie, niet medisch noodzakelijke besnijdenis en zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie).

Voor deze zorg kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, dan kan het zijn dat deze (een deel van) de zorgkosten vergoedt. Lees daarom uw polisvoorwaarden goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.

Wanneer moet ik zelf (een deel van) de zorgkosten betalen?

Dat hangt af van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het ziekenhuis.

Ik ben niet verzekerd, kan ik toch behandeld worden?

Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, is het noodzakelijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet en u wilt toch behandeld worden in het ziekenhuis, dan brengen wij de zogenaamde passantenprijs in rekening. U betaalt voorafgaand aan de behandeling een aanbetaling dat later met de eindrekening wordt verrekend.

Wordt spoedeisende zorg vergoed?

Spoedeisende zorg op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Verloskunde is altijd verzekerde zorg. De kosten worden wel verrekend met uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend ga dan naar de huisarts of (in de avonduren, in het weekend en op feestdagen) de huisartsenpost. De kosten voor dit bezoek vallen onder uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis.

Mijn behandeltraject begint in het ene en eindigt in het andere jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

De startdatum (meestal het eerste contact van de patiënt met het ziekenhuis) is bepalend voor het jaar waarin uw eigen risico wordt aangesproken.

Eigen risico bij langdurige behandeling

Wanneer u voor een langere periode onder behandeling bent, is het mogelijk dat er meer dan één zorgproduct in rekening wordt gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico per behandeljaar. Zo kan het voorkomen dat u in het eerste behandeljaar een bepaald bedrag aan eigen risico betaalt en het jaar daarop nog eens. Dit is van tevoren niet in te schatten.

Waarom is een behandeling in het ziekenhuis zo duur?

Ziekenhuizen brengen zogenoemde DBC-zorgproducten in rekening. De prijs van dit zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten voor een bepaalde behandeling. Het tarief is dus geen optelsom van de daadwerkelijk door u gemaakte kosten, maar is gebaseerd op het gemiddelde van alle kosten van alle patiënten die voor dezelfde/soortgelijke behandeling naar het ziekenhuis zijn geweest. Het maakt daarbij dan niet uit of er bij u bijvoorbeeld één of vijf scans zijn gemaakt. De zwaarte van de behandeling telt wel mee bij het tot stand komen van de prijs. Zo maakt het uit of u overnacht in het ziekenhuis of meteen naar huis kan en maakt het niet uit of u 5 of 10 minuten door de medisch specialist wordt gezien.

Meer informatie over hoe DBC's werken, kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat is de 'startdatum' of 'uitvoerdatum' van een DBC-zorgproduct?

De begindatum van een DBC-zorgproduct is meestal de eerste afspraak die u heeft in het ziekenhuis. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar ook een laboratoriumonderzoek dat aangevraagd is door uw huisarts of een (dag)opname in het ziekenhuis.

Is mijn pasgeboren kindje automatisch meeverzekerd?

Nee, uw kind moet nog aangemeld worden bij een zorgverzekeraar. Kinderen onder de 18 jaar zijn net als volwassenen verzekeringsplichting. Meldt u uw kind daarom zo snel mogelijk aan, in ieder geval binnen vier maanden na de geboorte. Binnen vier maanden gaat de verzekering met terugwerkende kracht vanaf de geboorte in. Schrijft u uw kind bij op uw eigen polis, dan krijgt uw kind dezelfde zorgverzekering. Uw kind is aanvullend verzekerd als u dat ook bent, vaak zonder hiervoor premie te betalen.

Vragen over rekening(en)

Ik verander van zorgverzekeraar. Welke verzekeraar krijgt de rekening?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum (meestal het eerste contact van de patiënt met het ziekenhuis) is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.

Ik ben het niet eens met de ontvangen rekening

U heeft een rekening ontvangen voor de door u gemaakte zorgkosten. Hiervoor gelden landelijk vastgestelde tarieven. Wilt u bezwaar maken, dan verwijzen wij u naar de website van de Zorgnota. U kunt uw vraag stellen of informatie vragen over uw rekening via dbcfacturatie@franciscus.nl. Meer informatie over tarieven in de zorg vindt u op de website van de Rijksoverheid

Waarom krijg ik van mijn zorgverzekeraar pas maanden later de rekening?

De DBC-zorgproducten en dus ook de ziekenhuisrekeningen hebben verschillende doorlooptijden. Per 1 januari 2015 is de maximale doorlooptijd 120 dagen. Voor behandelingen die voor deze datum zijn gestart, geldt dat ziekenhuizen tot maximaal één jaar nadat de behandeling is afgerond de rekening nog mogen indienen. Zorgverzekeraars hebben daarna nog 30 dagen de tijd om de rekening te beoordelen.

Waarom moet ik betalen terwijl er niets is gevonden?

U betaalt voor de onderzoeken/behandelingen die u heeft gehad naar aanleiding van uw gezondheidsklachten, niet voor de uitkomst. Helaas is er in de zorg nooit een garantie op een bepaalde uitkomst. Een arts zal altijd de vervolgstappen voorstellen die in uw situatie het beste lijken.

Waarom ontvang ik een rekening terwijl ik zelf met de behandeling ben gestopt?

U betaalt voor de onderzoeken/behandelingen die u tot nu toe heeft gehad naar aanleiding van uw gezondheidsklachten.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid